RODOS
MAGIC TOURS

Najlepsze wycieczki fakultatywne na Rodos

REGULAMIN WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ MAGIC TOURS
ZANTE – KOS– KORFU – ATENY – KEFALONIA

§1 DEFINICJE
 1. Organizator – Zante Magic Tours Paweł Maciej Nuckowski, Ipiresies Touristikoy Grafeiou Laganas Zakynthos, 29100 Grecja, AFM (NIP) EL141585853 DOY Zakynthos, Nr licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji 08-28-E-60-00-11445-0-1, mający miejsce zwykłego pobytu w Grecji (zwanego dalej Magic Tours), adres poczty elektronicznej: zante@magictours.pl, korfu@magictours.pl, ateny@magictours.pl, tel. +48 607 501 965, +30 697 568 1621, numer polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakładzie ubezpieczeń: AXA na sumę ubezpieczenia: 500 000€.
 2. Wycieczka – krótkoterminowa wycieczka turystyczna odbywająca na wyspach Zakynthos lub Korfu albo na wyspach i terenach okolicznych (w tym także na terytorium Albanii), a także w Atenach organizowana przez Organizatora dla Uczestników,. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają zakwaterowania, w związku z czym do Wycieczek nie mają  zastosowania przepisy dyrektywy  Parlamentu Europejskiego   i Rady  (UE) 2015/2302   z  dnia  25 listopada  2015  r. w  sprawie imprez  turystycznych  i powiązanych usług turystycznych (Dz. Urz. UE L 326, str. 1) ani Dekretu Prezydenta Grecji Προεδρικό Διάταγμα, αριθ.: 339/96. Wycieczki mogą być wszelkiego rodzaju: lądowe, morskie, autokarowe. Jednakże Wycieczka nie obejmuje Rejsów.
 3. Główny Składnik Imprezy – część Wycieczki, nieobejmująca Dodatkowych Składników Imprezy. Warunkiem uczestnictwa w Wycieczce jest uiszczenie przez Uczestnika Ceny za co najmniej Główny Składnik Imprezy.
 4. Dodatkowe Składniki Imprezy – dodatkowe płatne czynności Organizatora, z których to może skorzystać Uczestnik biorący udział w Wycieczce, w szczególności mogące polegać na zakupie przez Organizatora biletu na Rejs dla Uczestnika wraz z opieką pilota/przewodnika/przedstawiciela biura podczas Rejsu. Skorzystanie przez Uczestnika z Dodatkowych Składników Imprezy jest fakultatywne, to jest Uczestnik nie musi z nich korzystać, by uczestniczyć w Wyciecze.
 5. Rejs – rejs, w tym zwłaszcza po morzu, organizowany przez lokalnych przewoźników. Wycieczka nie obejmuje Rejsów. Jedynie w ramach Dodatkowego Składnika Imprezy Organizator dokonuje na rzecz Uczestnika zakupu Biletu na Rejs oraz zapewnia opiekę pilota/przewodnika/przedstawiciela biura podczas Rejsu. Natomiast uczestnictwo w Rejsie odbywa się na podstawie odrębnej Umowy/Biletu/Paragonu fiskalnego/Faktury zawartej prze Uczestnika z lokalnym przewoźnikiem.
 6. Osoba Współpracująca – każda osoba, która na zlecenie Organizatora wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem Wycieczki, np. jego pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy, piloci, przewodnicy, przedstawiciele biura w tym Prowadzący Wycieczkę.
 7. Prowadzący Wycieczkę – wyznaczony przez Organizatora pilot, przewodnik lub przedstawiciel biura kierujący Wycieczką.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki Umowy o Uczestnictwo w Wyciecze, w tym prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 9. Program Wycieczki – zawiera m. in. jej ramowy plan, region wycieczki, miejsca odwiedzane i inne atrakcje turystyczne oraz określenie minimalnej liczby Uczestników, stanowiącej warunek odbycia się Wycieczki. Ramowy program wycieczki nie stanowi oferty handlowej i może ulec zmianie.
 10. Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) – znajdujące się na Bilecie najważniejsze fragmenty Regulaminu, dotyczące praw i obowiązków Organizatora i Uczestników.
 11. Umowa o uczestnictwo w Wycieczce (której potwierdzeniem zawarcia jest Bilet) – Umowa, której stronami są Organizator i Uczestnik, a której przedmiotem jest uczestnictwo Uczestnika w Wycieczce organizowanej przez Organizatora, na warunkach określonych w Regulaminie, zgodnie z programem wynikającym z Programu Wycieczki. Umowa zawiera dane osobowe Uczestników. Umowa to dokument który to Uczestnik podpisuje najpóźniej do dnia rozpoczęcia Wycieczki. W przypadku dokonania Rezerwacji Uczestnik ma obowiązek po dokonaniu i opłaceniu Rezerwacji wydrukować Umowę o uczestnictwo w Wycieczce/Bilet oraz zabrać ze sobą ww. dokument na wycieczkę.
 12. Uczestnik – osoba fizyczna, która bierze udział w Wycieczce, na podstawie ważnej umowy zawartej z Organizatorem, jak również osoba, która ma zamiar taką Umowę zawrzeć, w tym dokonujący Rezerwacji. Uczestnik może zawrzeć umowę o Uczestnictwo w Wycieczce, jak i dokonać Rezerwacji osobiście lub przez Przedstawiciela.
 13. Przedstawiciel – osoba, która zawiera umowę z Organizatorem o uczestnictwo w Wycieczce w imieniu własnym oraz innych Uczestników lub też dokonuje Rezerwacji w imieniu własnym lub innych Uczestników. Przedstawiciel dokonując Rezerwacji lub zawierając Umowę czyni to także w imieniu wszystkich Uczestników, za których działa i przejmuje tym samym odpowiedzialność przestrzegania warunków Umowy przez tych Uczestników, w tym za zapłatę Ceny oraz uczestnictwo w Wyciecze. Przedstawiciel musi mieć ukończone 18 lat. Przedstawiciel jest pierwszą osobą wymienioną na Umowie o uczestnictwo w Wycieczce/Bilecie.
 14. Dziecko do 2 lat – dziecko, które w Dniu Wycieczki nie ukończyło 2 roku życia.
 15. Dziecko 2-12 lat – dziecko które w Dniu Wycieczki ukończyło 2 rok życia, a nie ukończyło 12 roku życia.
 16. Cena Wycieczki – Cena za uczestnictwo w Wycieczce, którą obowiązany jest zapłacić. Przedstawiciel/Uczestnik. Cena Wycieczki obejmuje w szczególności opłatę za Główny Składnik Imprezy oraz Dodatkowe Składniki Imprezy, w tym Rejsy wraz z opieką pilota, przewodnika lub przedstawiciela biura.
 17. Termin Wycieczki – okres, w którym odbywa się Wycieczka.
 18. Dzień Wycieczki – dzień kalendarzowy, w którym odbywa się Wycieczka, a jeśli Wycieczka trwa więcej niż jeden dzień (np. w nocy z soboty na niedzielę) – pierwszy dzień, w którym Wycieczka się odbywa.
 19. Adres e-mail Organizatora – adres poczty elektronicznej organizatora określony w Regulaminie w §I pkt 1.
 20. Adres   e-mail   Przedstawiciela   –   adres   poczty   elektronicznej   Przedstawiciela   podany    w formularzu rezerwacyjnym lub jeśli Przedstawiciel nie korzysta z formularza rezerwacyjnego  –  podany   przy   zawieraniu   Umowy.   Przedstawiciel zawierając   umowę w imieniu osób trzecich, obowiązany jest także podać adresy e-mail tych  Uczestników, w imieniu których Umowę zawiera.
 21. Strona internetowa Organizatora  – strona znajdująca się pod adresem www.zantemagictours.pl , www.korfumagictours.pl , www.atenymagictours.pl Do korzystania ze strony internetowej Organizatora wymagane są:
  1. stały dostęp do Internetu poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookies  oraz sygnalizatory www – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0  lub Mozilla Firefox  w  wersji nie niższej niż 3.0, Opera w  wersji nie niższej  niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
  2. włączona obsługa plików Cookies oraz JavaScript.
§2 REGULAMIN I JEGO AKCEPTACJA
 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wycieczkach organizowanych przez Organizatora oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników. Uczestnictwo w Wycieczce może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie ważnej Umowy/Biletu.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem uczestnictwa w Wycieczce akceptuje Regulamin. Regulamin dostępny jest:
  1. na stronie internetowej Organizatora;
  2.  w biurach lub przedstawicielstwach Organizatora;
  3. u Przedstawiciela Biura;
  4. u Prowadzącego Wycieczkę;
 3. Jeżeli w imieniu Uczestnika Umowę zawiera Przedstawiciel, Uczestnik obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem najpóźniej do czasu rozpoczęcia Wycieczki, tj. w momencie wejścia do autobusu, busa lub innego środka transportu (Regulamin dostępny u Prowadzącego Wycieczkę). Jeśli Uczestnik nie akceptuje Regulaminu, nie powinien wówczas uczestniczyć w Wycieczce.
 4. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu, Uczestnik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Organizatora, przy czym interpretacja dokonywana przez Organizatora nie ma charakteru wiążącego.
 5. Postanowienia Regulaminu  nie  uchybiają  przepisom  o  ochronie  konsumentów,  jeśli Uczestnik jest  konsumentem. Jeśli  jakikolwiek przepis Regulaminu jest  sprzeczny    z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże Uczestnika będącego konsumentem, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Wszelkie informacje o Wycieczce, zamieszczone w jakichkolwiek broszurach, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych czy podobnych dokumentach, mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią części Regulaminu ani Umowy. W szczególności opisy Wycieczek zawarte na stronie internetowej Organizatora nie stanowią oferty handlowej i mają charakter informacyjny i przykładowy. Wyłącznymi dokumentami określającym zasady uczestnictwa w Wyciecze jest Regulamin (którego to najważniejsze przepisy zawierają OWU). Uczestnik oświadcza także, iż jest mu wiadome, że zdjęcia krajobrazów lub zabytków na stronie internetowej, w broszurach i innych materiałach reklamowych Organizatora mają jedynie charakter ilustracyjny i mogą nie odpowiadać rzeczywistości lub też wrażenia estetyczne lub wizualne mogą być odmienne ze względu na warunki pogodowe, klimatyczne, naświetlenie itp.
§3 REZERWACJA UCZESTNICTWA W WYCIECZCE
 1. Zawarcie Umowy może być poprzedzone dokonaniem przez Uczestnika Rezerwacji uczestnictwa w Wycieczce (dalej „Rezerwacja”). Rezerwacja jest bezpłatna i nie oznacza zawarcia Umowy z Organizatorem (z zastrzeżeniem §III pkt 12 niniejszego Regulaminu. Dokonanie Rezerwacji musi być poprzedzone zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Rezerwacji Uczestnik może dokonać osobiście lub przez Przedstawiciela.
 3. Rezerwacja może odbywać się poprzez:
  1. Wypełnienie odpowiedniego formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora;
  2. Bezpośrednie zgłoszenie dokonane u pracownika w biurze lub przedstawicielstwie Organizatora;
  3. Zgłoszenie przesłane na Adres e-mail Organizatora;
  4. Zgłoszenie telefoniczne ( z wyłączeniem wiadomości SMS) lub na numery telefonów Organizatora;
  5. Zgłoszenie poprzez czat dostępny na stronie internetowej Organizatora;
  6. Inny sposób dopuszczony przez Organizatora, np. na spotkaniu w hotelu na prośbę zainteresowanych;
 4. Uczestnik dokonując Rezerwacji, podaje następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu aktywnego podczas pobytu w Grecji,
  3. adres e-mail,
  4. adres zamieszkania Przedstawiciela  widniejącego na rezerwacji,
  5. liczbę Uczestników powyżej 12 r.ż. ,
  6. liczbę dzieci w wieku 2-12 lat,
  7. liczbę dzieci do 2 lat,
  8. imiona i nazwiska oraz  daty urodzenia wszystkich Uczestników,
  9. hotel i miejscowość zakwaterowania,
  10. nazwę wybranej wycieczki,
  11. termin pobytu
  12. preferowany Dzień Wycieczki.
  13. w przypadku wycieczki na teren Albanii serię, numer, datę ważności paszportu lub dowodu osobistego ważnego jeszcze przez minimum 3 miesiące od daty realizacji wycieczki.

Dane te wymagane są z tytułu bezpieczeństwa oraz wymogów prawnych.

 1. Przedstawiciel oświadcza, że wszystkie dane podane podczas Rezerwacji są zgodne z prawdą oraz zgadzają się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych podczas Rezerwacji w celu jej dokonania. Administratorem danych osobowych podanych podczas Rezerwacji jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Rezerwacji. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Rezerwacji.
 3. Po dokonaniu Rezerwacji Organizator może zarezerwować Uczestnikowi miejsca na wskazaną przez niego podczas Rezerwacji Wycieczkę, o ile w preferowanym przez Uczestnika Terminie Wycieczki pozostała liczba miejsc wolnych jest wystarczająca. O braku wystarczającej liczby miejsc wolnych Organizator powiadamia Uczestnika w wiadomości zwrotnej na adres e-mail Uczestnika lub numer telefonu Uczestnika podany podczas Rezerwacji, lub osobiście w biurze stacjonarnym Organizatora.
 4. Potwierdzeniem złożenia Rezerwacji jest wiadomość sms otrzymana przez Uczestnika na podany numer telefonu z unikatowym numerem rezerwacji. Uczestnik otrzymuje także wiadomość e-mail ze szczegółami rezerwacji. Umowa o uczestnictwo w Wycieczce/Bilet, który należy wydrukować i mieć ze sobą podczas Wycieczki dostępny będzie po dokonaniu przez Przedstawiciela wpłaty. W przypadku Rezerwacji na miejscu w biurze Organizatora Przedstawiciel otrzymuje Umowę o Uczestnictwo w Wycieczce/Bilet na miejscu.
 5. Jeśli Uczestnik dokonał Rezerwacji, winien on zawrzeć Umowę z Organizatorem najpóźniej na 7 dni przed Dniem Wycieczki. Jednakże jeśli Uczestnik dokonuje Rezerwacji w terminie poniżej 7 dni przed Dniem Wycieczki, winien on zawrzeć Umowę natychmiast po dokonaniu Rezerwacji.
 6. Po dokonaniu Rezerwacji zawarcie Umowy może nastąpić także poprzez dokonanie wpłaty Ceny w części lub całości. Dokonanie takiej wpłaty jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 7. Rezerwacja ma co do zasady charakter niewiążący. Każda ze Stron może odwołać dokonaną Rezerwację, bez podania przyczyn, o czym jest obowiązana zawiadomić drugą Stronę wiadomością e-mail, SMS, telefonicznie lub osobiście w biurze stacjonarnym. Odwołanie Rezerwacji nie rodzi żadnych praw i roszczeń po drugiej Stronie.
 8. Jednakże:
  1. Rezerwacji dokonanej w terminie poniżej 7 dni przed Dniem Wycieczki Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie opłacić Cenę i zawrzeć Umowę;
  2. Dokonanie przez Uczestnika po dokonaniu Rezerwacji zapłaty chociażby część Ceny jest równoznaczne z zawarciem Umowy o uczestnictwo w Wycieczce;
  3. Brak opłacenia Rezerwacji w terminie do 7 dni przed dniem przylotu na miejsce pobytu jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji;
 9. W godzinach pracy Organizatora (godziny te są wskazane na stronie internetowej)  Przedstawiciel może  uzyskać  informację  na  temat  statusu  dokonanej przez siebie Rezerwacji, a także dodatkowych informacji o Wycieczce, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub dzwoniąc na numer telefonu Organizatora, korzystając ze strony internetowej Organizatora lub bezpośrednio w biurze stacjonarnym Organizatora.

Udostępnij wycieczkę

Facebook
WhatsApp
Email

Zamknij